ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

 

1 Έκταση

1.1 Job-cy.com ("job-cy.com») και ο υπογραφών επιχειρηματικός εταίρος ("πελάτης") συμφωνούν να εκπληρώσουν την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τον τιμοκατάλογο. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με τους Πρόσθετους Όρους και Προϋποθέσεις και τον τιμοκατάλογο, αφορούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της job-cy.com και του πελάτη. Οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις του πελάτη δεν εφαρμόζονται, εκτός αν συναινεί ρητά και γραπτώς η  job-cy.com.

2.2 Η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων της job-cy.com ισχύουν κατά το χρόνο της τελευταίας συναφθείσας σύμβασης με τον πελάτη και ισχύουν για τη σχέση μεταξύ job-cy.com και του πελάτη.

2 Σύναψη σύμβασης

2.1 Η σύμβαση συνάπτεται όταν η job-cy.com δέχεται την υπογεγραμμένη αποδοχή της προσφοράς σύμβασης που περιέχει την ημερομηνία και την υπογραφή του πελάτη ή όταν η job-cy.com επιβεβαιώνει την παραγγελία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν η  job-cy.com  δημοσιεύει τη διαφήμιση στο διαδίκτυο ή όταν η job-cy.com στέλνει στον πελάτη τα στοιχεία σύνδεσης εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ο πελάτης έχει, επομένως, πρόσβαση στη διαχείριση των δεδομένων εργασίας. Το fax θεωρείται ότι είναι μια γραπτή μορφή.

2.2 Mε τη μεταβολή, εκ μέρους του πελάτη, της σύμβασης, η σύμβαση που θα προκύπτει θα θεωρείται νέα. Κατόπιν, η νέα αυτή σύμβαση συνάπτεται ύστερα από την αποδοχή της εκ μέρους της job-cy.com η οποία είτε θα γίνεται ρητά ή σιωπηρά με την παροχή των υπηρεσιών.

3 Περιγραφή των υπηρεσιών

3.1 Η σύμβαση υποχρεώνει τη job-cy.com να δημοσιεύσει τα προϊόντα και να εκτελέσει τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση ("στοιχεία της υπηρεσίας»), σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Πρόσθετα με την περιγραφή των υπηρεσιών της job-cy.com θα ισχύουν και  Πρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις.

3.2 Οι ρήτρες μη ανταγωνισμού δεν γίνονται δεκτές.

4 Αμοιβές/Αποζημιώσεις

4.1 Η πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη job-cy.com ορίζονται στον τιμοκατάλογο που παρέχεται στον πελάτη. Ο τιμοκατάλογος που είναι σε ισχύ και παραδίδεται στον πελάτη κατά το χρόνο κατά τον οποίο έγινε η προσφορά προς τον πελάτη πρέπει να είναι έγκυρος. Οι  υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο της  job-cy.com υπόκεινται σε μεμονωμένες συμφωνίες μεταξύ της job-cy.com και του πελάτη.

5 Όροι πληρωμής

5.1 Η πληρωμή που αναφέρεται στην παράγραφο 4, περιλαμβάνει όλα τα πρόσθετα έξοδα, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεφωνήματα, φαξ, μετάδοση δεδομένων, τα αντίγραφα και τα ταχυδρομικά τέλη που συνήθως προκύπτουν. Το κόστος της διόρθωσης και η διόρθωση που έχει συμβεί ως αποτέλεσμα παροχής ανακριβών δεδομένων εκ μέρους του πελάτη δεν περιλαμβάνονται. Η job-cy.com θα ενημερώσει τον πελάτη εάν οι πρόσθετες δαπάνες  υπερβαίνουν το μέσο ποσό σε σχέση με ατομικές παραγγελίες. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στη job-cy.com αυτό το πρόσθετο κόστος εάν έχει συναινέσει προς τούτο.

5.2 Ο Πελάτης θα τιμολογηθεί αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της περιόδου που ορίζεται στη σύμβαση.

5.3 Αν η job-cy.com δεν πληρωθεί από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, τότε η job-cy.com δικαιούται (με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ένδικων μέσων) να χρεώσει τόκους επί όλων των ποσών που εκκρεμούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας σε καθημερινή βάση με την τιμή να ορίζεται στο 4% πάνω από το επιτόκιο EURIBOR.

5.4 Τυχόν πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον πελάτη θα πιστωθούν έναντι των παλαιότερων εκκρεμών τιμολογίων. Η job-cy.com μπορεί να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της μέχρι ο πελάτης να προβεί σε αποπληρωμή όλων των εκκρεμών πληρωμών.

6 Η βάση των κανόνων συνεργασίας για δημοσίευση θέσεων εργασίας στη job-cy.com

6.1 Η job-cy.com έχει δεσμευτεί για την συνεχή βελτιστοποίηση του αριθμού των απαντήσεων στις διαφημίσεις των πελατών και τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των αιτήσεων αναζήτησης.

6.2 Η job-cy.com έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρουσίαση, τη διάταξη και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας job-cy.com.

6.3 Τα δικαιώματα του πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται.  Η σύμβαση μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτο μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της job-cy.com.

6.4 Όσον η job-cy.com έχει αποκτήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  πελατών της μέσω παραγγελίας, τότε η  job-cy.com μπορεί επίσης, κατόπιν λήξης της σύμβασης, να στείλει μέσω email πληροφορίες, ερωτηματολόγια και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται από τη job- cy.com. Ο πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από αυτές τις υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση ή χρέωση. Η Job-cy.com θα ενημερώνει  σχετικά με το δικαίωμα εξαίρεσης σε κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα αποστέλλει.

6.5 Ο πελάτης αναλαμβάνει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη σύμβαση. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση του πελάτη να ενημερώνει άμεσα τη job-cy.com εάν ένα από τα στοιχεία της υπηρεσίας δεν έχει ενημερωθεί σωστά.

6.6. Ο πελάτης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη  job-cy.com ανεμπόδιστα και θα ορίσει τη  job-cy.com ως «αξιόπιστο διακομιστή" (trusted server).

6.7 H job-cy.com μπορεί να αναθεωρήσει τις πληροφορίες που προτίθεται να δημοσιεύσει ή έχει ήδη δημοσιεύσει ο πελάτης στην ιστοσελίδα job-cy.com στην περίπτωση που ο πελάτης παραβιάζει νομικές διατάξεις, τους επίσημους κανονισμούς, το δικαίωμα των τρίτων ή τα χρηστά ήθη ή τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αυτοί ορίζονται από την job-cy.com («παράνομο περιεχόμενο»). Αυτό ισχύει επίσης αν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο στοιχεία της υπηρεσίας του πελάτη οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε σελίδες που περιέχουν παράνομο περιεχόμενο. Η υποχρέωση πληρωμής του πελάτη παραμένει ανεπηρέαστη. Η job-cy.com υποχρεούται να αφαιρεί παράνομο περιεχόμενο που παραβαίνει διατάξεις νόμων ή / και κατόπιν αιτήσεως του πελάτη. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τη job-cy.com και να κρατήσει τη  job-cy.com αβλαβή ενάντια σε όλες τις πληρωμές και τα νομικά έξοδα που προκύπτουν λόγω του παράνομου περιεχομένου ή την παραβίαση του νόμου.

Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει το ακόλουθο περιεχόμενο:

• Αν μια εργολαβική σύμβαση  έχει αναρτηθεί, θα πρέπει να γίνε σαφές ότι πρόκειται για τέτοιο είδος εργασίας.

 • Εάν ο υποψήφιος πρέπει να κάνει πληρωμές ή επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ή / και τα μεταφορικά έξοδα), αυτό πρέπει να γίνει σαφές ρητά στο στοιχείο της παροχής υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει όταν μια προμήθεια καταβάλλεται για την προσέλκυση νέων μελών σε ένα κλειστό σύστημα.

 • Τα στοιχεία της υπηρεσίας πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένη κενή θέση ή  εργασία.

• Τα στοιχεία της υπηρεσίας πρέπει να προσδιορίζουν τη θέση εργασίας σωστά και δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά.

 • Οποιαδήποτε στοιχεία της υπηρεσίας δεν θα πρέπει να παραβιάζουν τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

 • Ακόμη και αν οι εν λόγω απαιτήσεις πληρούνται, κανένα περιεχόμενο δεν θα πρέπει να δημοσιεύεται σε θέση ή εργασία που δε σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας, όπως πχ. διαγωνισμοί, εκδηλώσεις που δε σχετίζονται με την καριέρα, εκστρατείες πωλήσεων κ.λπ. Εάν αυτές οι απαιτήσεις δεν πληρούνται, τότε το περιεχόμενο θεωρείται παράνομο περιεχόμενο, όπως ορίζεται στην ενότητα

6.8 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και την οργάνωση της υποδομής του, σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση της τεχνικής έτσι ώστε να μη γίνει ούτε στόχος, ούτε  πηγή παρενοχλήσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται από τη job-cy.com ή που θα μπορούσαν δημιουργήσουν προβλήματα και βλάβες στη λειτουργία του δωρεάν δικτύου λειτουργίας.

6.9 Ο πελάτης εγγυάται ότι όλο το περιεχόμενο ή τμήματα αυτού  που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή έχουν παραχωρηθεί στη job-cy.com για δημοσίευση δεν επιβαρύνονται από δικαιώματα τρίτων. Ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει τη job-cy.com και να τη διατηρήσει αβλαβή έναντι οποιωνδήποτε ζημιών μπορεί να αντιμετωπίσει η  job-cy.com λόγω παράβασης της διάταξης αυτής από τον πελάτη.

6.10 Για στοιχεία της υπηρεσίας απασχόλησης που δημοσιεύονται ή χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από τη job-cy.com, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις και περιορισμοί. Σας ενημερώνουμε ότι σε άλλες χώρες ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις και περιορισμοί. Αυτά πρέπει να πληρούνται. Εκτός από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ισχύουν και οι Όροι και Προϋποθέσεις της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

7 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

7.1 Η σύμβαση δεν μεταφέρει οποιοδήποτε (πνευματικό) δικαίωμα ιδιοκτησίας, άδειας ή δικαιώματος χρήσης από τη  job-cy.com προς τον πελάτη. Όλα τα δικαιώματα της job-cy.com (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων sui generis βάσης δεδομένων, λογότυπα, τίτλους καθώς και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά δικαιώματα) παραμένουν στη  job-cy.com ως  (πνευματική) ιδιοκτησία χωρίς περιορισμό.

7.2 Όλο το υλικό και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τη job-cy.com υπόκειται στη job-cy.com για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και sui generis δικαιώματα βάσεων δεδομένων), εκτός από τα επιμέρους στοιχεία του υλικού και του περιεχομένου που σχεδιάστηκε από τον πελάτη ή ένα τρίτο μέρος που υπόκεινται ήδη σε ένα πελάτη ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και όσα δεν έχουν τροποποιηθεί / αναθεωρηθεί από τη job-cy.com.

7.3 Με την παραγγελία για τη δημοσίευση λιστών εργασίας στο Διαδίκτυο, η job-cy.com αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα βάσης δεδομένων με λίστες εργασίας του πελάτη οι οποίες δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων της job-cy.com.

7.4 Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται συμμορφώνεται με το Νόμο περί ΜΜΕ, Ανταγωνισμού, και των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων.

7.5 Με την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης αποδέχεται κι εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα και τα παρεπόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτούνται για τη δημοσίευση των στοιχείων του και ανάλογου περιεχομένου στο Διαδίκτυο.

8 Εγγύηση ποιότητας

8.1 Η job-cy.com εγγυάται ότι θα εκπληρώσει τις υπηρεσίες που παρήγγειλε ο πελάτης κι αυτές πρέπει να παρέχονται από τη job-cy.com στο Διαδίκτυο κατά τρόπο που να συνάδει με τις συνήθεις τεχνικές προδιαγραφές.

8.2 Οι αξιώσεις εγγύησης δεν υφίστανται στην περίπτωση της ηθικής απόκλισης από τη συμφωνημένη ποιότητα ούτε στην περίπτωση της ηθικής απομείωσης της χρηστικότητας. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί ελαττώματα αμέσως γραπτώς και το αργότερο 7 ημέρες από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα μη ποιοτικά στοιχεία υπηρεσιών έχουν ανέβει στο Διαδίκτυο. Αν η job-cy.com κριθεί υπεύθυνη για κάποιο ελάττωμα στοιχείου υπηρεσίας, τότε η job-cy.com διορθώνει αρχικά το ελάττωμα από την εμφάνιση των στοιχείων της υπηρεσίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μόνο αν το μέτρο αυτό αποτύχει, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σχετικά με επιμέρους στοιχεία της υπηρεσίας. Μετά το αίτημα προς τη  job-cy.com  ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει τη job-cy.com μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αν επιμένει στην παροχή των υπηρεσιών ή εάν και ποια άλλα δικαιώματα διεκδικεί λόγω των καθυστερημένων υπηρεσιών.Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων πελατών, ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει ολόκληρη τη σύμβαση στο μέλλον. ολόκληρο για το μέλλον. Η καταγγελία της σύμβασης δεν ισχύει, εφόσον τα στοιχεία των υπηρεσιών έχουν ήδη δημοσιευθεί.

8.3 Όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης παραγράφονται μετά από ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, χωρίς βαριά αμέλεια του πελάτη να προκαλέσει  μία τέτοια αξίωση.

9 Ευθύνη

9.1 Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους της job-cy.com η οποία δεν αποτελεί ελάττωμα, ο πελάτης μπορεί να αποσύρει από ή να καταγγείλει τη συμφωνία, εάν κριθεί ότι η  job-cy.com είναι υπεύθυνη.

10 Εμπιστευτικότητα

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αντιμετωπίζουν όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνουν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σε συνδυασμό με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, ως απόρρητες και μη προσιτές σε τρίτους. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης.

10.2 Μετά την αποδοχή της προσφοράς, τα δύο μέρη συμφωνούν να συμμορφωθούν από κοινού με όλους τους ισχύοντες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων νόμους.

10.3 Ο πελάτης έχει ενημερωθεί σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και ότι η  job-cy.com αποθηκεύει τα δεδομένα του σε αναγνώσιμη μορφή και τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

10.4 Είναι ευθύνη του πελάτη να χρησιμοποιεί κάθε ταυτοποίηση, κωδικό πρόσβασης ή όνομα χρήστη ή οποιαδήποτε συσκευή ασφαλείας που προβλέπεται για τη χρήση των υπηρεσιών με τη δέουσα επιμέλεια και τη δέουσα προσοχή και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι διατηρούνται εμπιστευτικά και ασφαλή , χρησιμοποιούνται κατάλληλα και δεν αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο πελάτης θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του κωδικού του ή το όνομα χρήστη του από τρίτους, εκτός εάν ο πελάτης παρέχει αποδείξεις ότι η πρόσβαση στον εν λόγω κωδικό ή το όνομα χρήστη δεν έχει γίνει από τον ίδιο αλλά αυθαίρετα από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη job-cy.com εάν υπάρχει η πιθανότητα  ή έχει γίνει γνωστό πως κάποιος μη εξουσιοδοτημένος τρίτος απέκτησε αυθαίρετα και με αθέμητο τρόπο πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη του πελάτη. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του πελάτη που προβλέπονται εντός πλαισίουο της παρούσας σύμβασης, η , job-cy.com έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως τη λειτουργία των υπηρεσιών προς τον πελάτη, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς να απαλλάξει τον πελάτη από τυχόν υποχρεώσεις πληρωμής.

11 Διακοπή και Αποχή Επιχείρησης ή Δικαστικές Εντολές

11.1 Αν ο πελάτης έχει λάβει διαταγή παύσης και παράλειψης μέσω επιστολής και η οποία  οφείλεται σε ένα προϊόν που δημοσιεύθηκε στη job-cy.com, ανέλαβε τη δέσμευση να σταματήσει και να απέχει από ορισμένα είδη διαφημίσεων (-περιεχόμενο) ή αν έχει εκδοθεί αντίστοιχη  δικαστική απόφαση , τότε ο  πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τη job-cy.com αμέσως εγγράφως για το θέμα αυτό. Αν ο πελάτης δεν ενημερώσει τη job-cy.com, τότε η job-cy.com δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο πελάτης θα πρέπει τότε να αποζημιώσει τη job-cy.com για όλες τις αξιώσεις των τρίτων και να προστατέψει τη  job-cy.com από οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ζημιές.

12 Όροι

12.1 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία η job-cy.com δέχεται την υπογεγραμμένη αποδοχή της προσφοράς της σύμβασης που περιέχει την ημερομηνία και την υπογραφή του πελάτη ή όταν η job-cy.com επιβεβαιώνει την παραγγελία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν η job-cy.com δημοσιεύει τη διαφήμιση στο διαδίκτυο ή όταν η job-cy.com στέλνει στον πελάτη τα στοιχεία σύνδεσης εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ο πελάτης έχει, επομένως, πρόσβαση στην εργασία διαχείρισης καταχωρήσεων.  Οι όροι τίθενται σε ισχύ με την πρώτη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας. Η σύμβαση αυτή τερματίζεται αυτόματα μετά το πέρας της συμφωνηθείσας περιόδου,  εκτός αν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω περιέχουν διαφορετικές διατάξεις.

12.2 Τα στοιχεία της υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια που η συμφωνηθείσα σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ. Το δικαίωμα του πελάτη να χρησιμοποιεί στοιχεία της υπηρεσίας λήγουν με την λήξη της συμφωνηθείσας περιόδου της σύμβασης.

13

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις

Διαφημίσεις. Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για αγγελίες θέσεων εργασίας και εταιρικές παρουσιάσεις ("διαφημίσεις") ισχύουν επιπρόσθετα με τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις μας και επικρατούν σε περίπτωση αμφιβολίας. Ο πελάτης μπορεί να δημοσιεύει μία ή περισσότερες διαφημίσεις για την επίτευξη της επιθυμητής πρόσληψης.

2. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις, αλλιώς θεωρείται ως παράνομο περιεχόμενο δημιουργώντας συνέπειες σύμφωνα με την ενότητα  6 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της job-cy.com:

• Ευρετηρίαση και κατηγοριοποίηση, τίτλος και ορατό κείμενο της διαφήμισης εργασίας πρέπει να σχετίζονται με τη θέση που προσφέρεται στην αγγελία εργασίας.

 • Αναφορές ή / και συνδέσμοι κειμένου μέσα σε μια αγγελία για εργασία σε περαιτέρω προσφορές εργασίας που δεν δημοσιεύονται στη job-cy.com, δεν επιτρέπονται. Αυτό περιλαμβάνει το τμήμα κενές θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα του πελάτη.

 • Υπερβολική χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή **** στίξης !!!! θα πρέπει να αποφεύγεται εντός του κειμένου διαφήμισης θέσης εργασίας

 • Οι Αγγελίες θέσεων εργασίας δεν θα πρέπει να κλωνοποιούνται  περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα.

• Η διαφήμιση θέσεων εργασίας θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη δημοσίευση το συντομότερο μετά την πλήρωση της θέσης.

• Εάν υπάρχουν έξοδα που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αίτησης, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη.

• Η αγγελία για θέση εργασίας πρέπει να τοποθετηθεί στις σωστές κατηγορίες και ενότητες. Η ενότητα «Διάφορα» θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.

• Μια διαφήμιση δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες από μία θέσεις και η περιγραφή της διαφημιζόμενης θέσης εργασίας δεν πρέπει να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαφήμισης. Επίσης, πρόσθετες θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να προστεθούν στην διαφήμιση κατά τη διάρκεια της δημοσίευσής της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η job-cy.com διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον ποσό στη συνέχεια, αντί για τις συνέπειες σύμφωνα με την ενότητα 6.7 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

• Γενικό περιεχόμενο στις διαφημίσεις ευρέσεως εργασίας, "TEMPS, TEMPS, TEMPS" ή "Νομική, Νομική, Νομική" πρέπει να αποφεύγονται

• Σε περιπτώσεις όπουο  πελάτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες εργασίας χωρίς χρέωση, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στη διαφήμιση πληροφορίες επικοινωνίας με τον πελάτη, όπως πχ. email ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επαφή. Η Job-cy.com θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να το αποφύγει. Η Job-cy.com μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις προς τον πελάτη που παραβιάζει τις απαιτήσεις αυτές.

• Σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης προς τους ανταγωνιστές του job-cy.com δεν επιτρέπονται, εκτός εάν ο ίδιος ο πελάτης είναι ανταγωνιστής της job-cy.com και ο σύνδεσμος που δημοσίευσε σχετίζεται αποκλειστικά με αυτόν.

• Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα της job-cy.com από τον ίδιο συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ισότητα στην απασχόληση που βρίσκονται σε ισχύ.

3. Η job-cy.com δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να προβεί σε πρακτικές προωθητικής προσβασιμότητας των λιστών εργασίας, όπως πχ. μέσω συνεργαζόμενων ιστότοπων ή συνδέσμων ανακατεύθυνσης. Η Job-cy.com δεν θα χρεώσι επιπρόσθετα τον πελάτη για αυτές τις συμπληρωματικές προωθητικές υπηρεσίες.

4. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη σύνδεση και / ή διαμόρφωση, η οποία δεν έχει προκληθεί από εμάς συνειδητά ή εξ αμελείας, αυτό θα πρέπει να είναι ανεκτό από τον πελάτη. Ο πελάτης δεν μπορεί να εγείρει αξιώσεις εναντίον μας από αυτό.

5.  Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη, στο πλαίσιο της σύμβασης σχετικά με τις λίστες εργασίας,  η οποία απαιτεί μόνο την εγγραφή, αλλά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις λίστες εργασίας, δεν είναι προσπελάσιμα, διαβιβάζονται ή δημοσιεύονται από εμάς σε τρίτους.

6. Προσφορές που υπόκεινται σε αλλαγή: Διεθνείς Συμφωνίες και δωρεάν υπηρεσίες

• Είναι στην απόλυτη διακριτική  ευχέρεια της  job-cy.com να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες δωρεάν από καιρό σε καιρό σε ειδικές συνθήκες. Όλες οι δωρεάν υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές και μπορεί να ανασταλούν ή τερματιστούν από τη job-cy.com ανά πάσα στιγμή. Ο πελάτης δεν μπορεί να ισχυριστεί συνεχιζόμενη παροχή  των δωρεάν υπηρεσιών .

Βάση Δεδομένων CV (Βιογραφικών)

1 Περιγραφή των υπηρεσιών

 1.1 Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις "Βάση Δεδομένων CV" ισχύουν παράλληλα με  τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της job-cy.com και υπερισχύουν σε περίπτωση αμφιβολίας. Η Job-cy.com λειτουργεί μια βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα job-cy.com που περιέχει βιογραφικά σημειώματα των ατόμων που αναζητούν εργασία («υποψήφιοι»). Οι υποψήφιοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα βιογραφικό σημείωμα στη βάση δεδομένων. Ο πελάτης, που ζητά πρόσβαση στη βάση δεδομένων CV, μπορεί να δει άμεσα δημόσια προφίλ και να επικοινωνήσει με τους υποψήφιους των συγκεκριμένων προφιλ. Στην περίπτωση των ανώνυμων προφίλ, ο πελάτης μπορεί, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της job-cy.com, να στείλει αίτηση επικοινωνίας στον υποψήφιο που τον ενδιαφέρει.

1.2 H Job-cy.com παρέχει στη βάση δεδομένων CV μόνο για την εκπλήρωση επαγγελματικών προσωπικών αναγκών των πελατών.Κανένας πελάτης δεν μπορεί να διαβιβάσει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων CV ή CVs σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη βάση δεδομένων CV για αποπλάνηση των πελατών. Κανένας πελάτης δε μπορεί να τοποθετήσει συνδέσμους ανακατεύθυνσης σε βάθος προς τη δική του ιστοσελίδα ("deep links") CVs της λίστας δεδομένων. Η job-cy.com διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει άμεση νομική δράση ενάντια σε κάθε παραβίαση της ρήτρας αυτής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

1.3 Ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση ορισμένων λειτουργιών στη βάση δεδομένων CV.. Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας για τον πελάτη. Τα δεδομένα μπορεί να αφαιρεθούν  ή να διαγραφούν από το back-office ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα δεδομένα αυτόματα θα αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων των βιογραφικών για λόγους προστασίας των δεδομένων το συντομότερο μόλις ο υποψήφιος διαγράψει το βιογραφικό του από την βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων CV δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς που παραβιάζουν το νόμο κατά των διακρίσεων.

1.4 Σε περίπτωση που ο πελάτης αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων για το δικό του σύστημα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με περαιτέρω καθήκοντα παρακολούθησης. Αν ένας υποψήφιος διαγράψει το βιογραφικό του από τη βάση δεδομένων, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών από το δικό του σύστημα. Υποχρεούται επίσης να καταστρέψει σχετικά αντίγραφα σε έντυπη μορφή.

1.5 Ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο τιμής που έχει συμφωνήσει, ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό βιογραφικών σημειωμάτων στη βάση δεδομένων CV για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και μπορεί να επικοινωνήσει με το προκαθορισμένο αριθμό προφίλ ξεχωριστά, προκειμένου να καλύψει μια συγκεκριμένη κενή θέση εργασίας.

2 Υποχρέωση του Πελάτη

2.1 Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα συμμορφωθεί με όλες τις νομικές διατάξεις, δικαιώματα τρίτων και τα χρηστά ήθη. Το Τμήμα 6 υπερισχύει των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

2.2 Ειδικότερα, ο πελάτης εγγυάται ότι δεν θα προωθήσει ή κοινοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ότι θα σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων αυτών, και ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες απορρήτου και ιδιωτικότητας.

2.3 Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τη  job-cy.com ενάντια σε όλες τις απώλειες, δαπάνες, αξιώσεις, ζημίες ή άλλα έξοδα που προκαλούνται από τον πελάτη, εκτός εάν η  job-cy.com είναι υπεύθυνη.

 2.4 Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του προφίλ τους. Ως εκ τούτου, η job-cy.com δεν εγγυάται την πληρότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια ή την προσβασιμότητά τους. Η job-cy.com δεν εγγυάται κανένα βαθμό ανταπόκρισης.

2.5 Τα στοιχεία των ατόμων που αναζητούν εργασία κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα job-cy.com  (‘ Υποψήφιοι’) είναι αυστηρά εμπιστευτικά και μπορούν να αποθηκεύονται μόνο, ή να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους υποψηφίους για την πλήρωση συγκεκριμένων κενών θέσεων. Η job-cy.com έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον λογαριασμό του πελάτη και να μπλοκάρει την πρόσβασή του στα δεδομένα υποψηφίων σε περιπτώσεις παραβάσεων από τον πελάτη.

Ορισμένες διαφημίσεις

Αυτοί οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για ορισμένες διαφημίσεις εφαρμόζονται προϊόντα διαφήμισης που ορίζονται παρακάτω (συλλογικά αναφέρονται ως "Ορισμένες διαφημίσεις») και εφαρμόζονται παράλληλα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις για διαφημίσεις επικρατώντας σε περιπτώσεις αμφιβολίας. Η εφαρμογή των γενικών όρων και προϋποθέσεων και των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων για διαφημίσεις σε άλλα προϊόντα παραμένει ανεπηρέαστη.

Η  job-cy.com προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες.

On-site Προώθηση

Η Job-cy.com δημοσιεύει για λογαριασμό του πελάτη παρουσίαση του πελάτη που παρέχεται από τον πελάτη με τη μορφή ενός top banner, προώθησης στην Αρχική Σελίδα της ιστοσελίδας (βλ. Homepage  MPU, "προώθηση On-site") job-cy.com

Η On-site προώθηση μπορεί να περιέχει ένα σύνδεσμο προς μια συγκεκριμένη διαφήμιση των θέσεων εργασίας που δημοσιεύονται στη job-cy.com, λίστες εργασίας στη job-cy.com, παρουσίαση του πελάτη με το λογότυπο ή την προώθηση εκδηλώσεων πρόσληψης στην Αρχική Σελίδα του πελάτη.

Αυτόματη-Ανταπόκριση

Η αυτόματη ανταπόκριση είναι ένα εργαλείο που παρέχεται από τη job-cy.com και στέλνει αυτόματες απαντήσεις στους αιτούντες για αγγελίες θέσεων εργασίας του πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να διαμορφώσει την αυτόματη-ανταπόκριση ή να προωθήσει στη  job-cy.com προτιμώμενο κείμενο.

Προ-Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η Προ-Αξιολόγηση Υποψηφίων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από τη job-cy.com, όπου η job-cy.com προ-αξιολογεί του υποψηφίους αιτούντες εργασία κι ανταποκρινόμενη σε αγγελία του πελάτη, μέσω ορισμένων κριτηρίων κατόπιν επιλογής των κριτηρίων αυτών από τον πελάτη, και σύμφωνα πάντα με το νόμο κατά των διακρίσεων . Εκτός από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ισχύουν και οι Όροι και Προϋποθέσεις της αντίστοιχης ιστοσελίδας .

ΑΠΌΡΡΗΤΟ ΚΑΙ AΣΦΆΛΕΙΑ

 

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και/ή την Υπηρεσία Job-cy.com, αποδέχεστε τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που παρουσιάζονται παρακάτω και δηλώνετε τη συμφωνία σας με τη συγκεκριμένη πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και/ή την Υπηρεσία Job-cy.com.

Σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας

Η ιστοσελίδα μας job-cy.com η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε ιστοσελίδα που περιέχει αυτό το domain, συμπεριλαμβανόμενης οποιαδήποτε σελίδας έχει ενεργοποιηθεί για χρήση από κινητή συσκευή (η «Ιστοσελίδα») και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα (για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή των υπηρεσιών δείτε Όρους και Προϋποθέσεις) (η "Υπηρεσία Job-cy.com") διαχειρίζονται από τη job-cy.com (‘Εμείς’, ‘εμάς’, ‘μας’). Η ιστοσελίδα και η υπηρεσία Job-cy.com βοηθάει τους χρήστες να βρίσκουν, διαφημίζουν, ζητάνε ή να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας, και να προσφέρει απασχόληση, συμβουλές ή πληροφορίες σχετικές με τους ανάδοχους εργοδότες.

Αυτή η πολιτική, οι Όροι και Προϋποθέσεις μας,και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε μία από αυτές, καθορίζουν τη βάση επί της οποίας τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, ή που μας παρέχετε, θα επεξεργαστούν από εμάς. Εάν είστε Πελάτης (πχ. εργοδότης), τότε οι Όροι Πελατών της Job-cy.com αποτελούν επίσης μέρος της συμφωνίας σας με εμάς. Παρακαλώ διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά για να καταλάβετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες στη job-cy.com

Κατά την εγγραφή ως χρήστης της Ιστοσελίδας ή κατά τη διάρκεια της περιόδου σας ως χρήστης της ιστοσελίδας θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες. Θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πληροφοριών από εσάς αν θα πρέπει να παρέχετε και ποιες πληροφορίες για την χρήση της Ιστοσελίδας ή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας στο Job-cy.com. Θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πληροφοριών από εσάς, εάν οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα είναι προσβάσιμες σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας ή από τρίτους. Έτσι θα μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα παράσχετε τις πληροφορίες σας σε μας.

Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με εσάς:

εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορούμε να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της αλληλογραφίας

πληροφορίες που υποβάλλετε σε απάντηση έρευνες ή δημοσκοπήσεις

λεπτομέρειες των αιτήσεων για θέσεις εργασίας που κάνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας

λεπτομέρειες των περιλήψεων ή βιογραφικά σημειώματα που θα καθιστούν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας για τρίτους, ώστε αυτοί να μπορέσουν να περιηγηθούν σε αυτά σχετικά με την ανάθεση μιας κενής θέσης, συμβουλευτικής ή γενικότερα σχετικά με διαθέσιμες ανάδοχες θέσεις εργασίας

στοιχεία για τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, δεδομένα κίνησης, τα δεδομένα θέσης, ιστολόγια και άλλα δεδομένα επικοινωνίας, είτε αυτό απαιτείται για τους δικούς μας σκοπούς τιμολόγησης ή άλλως, καθώς και τους πόρους στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση

προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε σε εμάς, όπως το όνομά σας, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης.

Χρήσεις αυτών των δεδομένων

●Οι Πελάτες της Job-cy.com δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση, σύμβουλευτικές ή ανάδοχες κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες κι εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, είτε για δικό τους λογαριασμό ή, σε περίπτωση πρόσληψης ή συμβουλευτικής, για λογαριασμό τρίτων (“προδιαγραφές εργασίας"). Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές εργασίας μπορούν να γίνουν προσβάσιμες και να διαβαστούν από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Job-cy.com δεν ελέγχει ή παρακολουθεί αυτές τις προδιαγραφές εργασίας όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις τους που ισχύουν για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένω.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε, ως εξής:

να παρέχουμε στους εγγεγραμμένους πελάτες της ιστοσελίδας τις πληροφορίες που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα ως απάντηση στις απαιτήσεις μιας κενής θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρειΥποβολή πληροφοριών εκ μέρους σας για μια συγκεκριμένη κενή θέση εργασίας  αντιμετωπίζεται από εμάς ως άδεια διαβίβασης των πληροφοριών αυτών στον Πελάτη ή Πελάτες και μόνο που ανάρτησαν την εν λόγω κενή θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

αν επιλέξετε να είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας μας, θα εμφανίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλατε στην Ιστοσελίδα μας για εγγεγραμμένους πελάτες της ιστοσελίδας, έτσι ώστε οι πελάτες να είναι σε θέση να αξιολογήσουν εάν είστε κατάλληλος υποψήφιος για μια κενή θέση. Θα είστε σε θέση να ελέγχετε το είδος των προσωπικών πληροφοριών σας που θα εμφανίζονται, μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη

για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας

για να σας παρέχουμε πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπου έχετε συναινέσει να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τέτοιους σκοπούς

για να μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες των υπηρεσιών μας, όταν επιλέγετε να το κάνετε

για να σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές στην υπηρεσία μας.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή νέα αναφορικά με την ιστοσελίδα μας ή κάποια Υπηρεσία  Job-cy.com, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού του τύπου πηγαίνοντας στον προσωπικό σας λογαριασμό κι ενημερώνοντας αναλόγως τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. Επιπλέον, εμείς ή εγγεγραμμένος Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπου και αν είστε, ανεξαρτήτως αν είστε  εγγεγραμμένος χρήστης ή αν έχετε απαντήσει σε κενή θέση εργασίας που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα μας.

Εμείς δεν απαιτούμε, ούτε ενθαρρύνουμε, να μας υποβάλλετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τη σωματική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση ή τη σεξουαλική ζωή, στοιχεία για οποιοδήποτε αδίκημα ή σχετική τεκμηρίωση. Αν, ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να το κάνετε αυτό, τότε μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων εκ μέρους μας με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη των στοιχείων σας σε άλλα άτομα

Όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς, εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή πιστεύουμε ότι ο νόμος επιτρέπει ή απαιτεί κάτι τέτοιο.

Εάν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Πολιτική και τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

εάν έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή, ή σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδους σας ως χρήστης της ιστοσελίδας σας, ότι αποδέχεστε να λαμβάνετε πληροφορίες ή προσφορές από επιλεγμένα τρίτα μέρη για αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλονται τέτοιες προσφορές ή πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες προσφορές ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή από την πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας ή, εναλλακτικά, αν έχετε προβλήματα με τον τρόπο αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

με οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας, συμπεριλαμβανόμενων των θυγατρικών μας, της μητρικής εταιρίας, και των εγκεκριμένων συνεργατών

με τον υποψήφιο αγοραστή ή πωλητή της κάθε επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την ιστοσελίδα ή το σύνολο ή τμήμα της εταιρίας μας

με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, αν έχουμε  την υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με το εν λόγω τρίτο μέρος, προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για εφαρμογή ή επιβολή των Όρων & Προϋποθέσεων ή άλλων συμφωνιών, ή για την προστασία των δικαιωμάτων , ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της εταιρείας μας, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη για τους σκοπούς της προστασίας από απάτες και μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Θα σας ενημερώσουμε όταν οι πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορεί να παρέχονται σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, και θα έχετε τη δυνατότητα να το αποτρέψετε τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για αυτό.

Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών ή εταιρείες εμπορίας), αλλά μπορούμε να